VEDTAK REGULERINGSPLAN FOR ØVRE VANGSVIK (annonse)

Av | 3. oktober 2019

Kommunestyret i Tranøy har i møte den 24.09-19 i sak 36/19 egengodkjent reguleringsplan for Øvre Vangsvik, Plan ID1927201703, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 27.06-19 i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.
Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.
Plandokumentene er tilgjengelige på kommunenes hjemmeside www.tranoy.kommune.no og er lagt ut på Vangsvik Handel og på kommunehuset.
Kommunestyrets vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap. VI. Klage sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på epost til postmottak@tranoy.kommune.no
Rådmannen