Tranøy SP med interpellasjon om ordførers lojalitet

Av | 12. juni 2019

Tranøy SP har levert flg interpellasjon til kommunstyremøtet 18. juni:

Ordførers lojalitet til kommunestyrevedtak.
I Tranøy kommunestyret den 18.12-2018 ble kommuneplanens arealdel behandlet med følgende enstemmige vedtak:
Tranøy kommunestyre egengodkjenner kommuneplanens arealdel for Tranøy kommune 2018-2020 som består av en planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 18.12-2018, jfr PBL § 11-5 §11-11 og § 11-15 med de endringer som forekommer:
1. De to oppdrettsområdene VA 4, Stongodden, og VA5 Lemmingvær, tas ut av planen.
2. Området BFRR7, BFR 11 tas ut av kommuneplanens arealdel for mekling/avklaring med innsigelsesmyndighetene.
Interkommunalt planutvalg for Kystplan Midt-og Sør-Troms hadde møte i Harstad 24.04-2019 hvor ordfører i Tranøy møtte som vara for leder i PND. I møtet fremmet ordføreren et forslag om å ta inn de to oppdrettsområdene Stongodden og Lemmingvær i den interkommunale kystsoneplanen. Forslaget falt med 3 mot 6 stemmer.
Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Ordførerens forslag er i strid med det enstemmige vedtaket fra Tranøy kommunestyre. Demokrati, også kalt folkestyre kjennetegnes med frie valg, flertallstyre, retten til å være uenig, og at individets grunnleggende rettigheter ivaretas. Vi som representerer senterpartiet i Tranøy kommunestyre mener at ordfører ikke har forholdt seg lojalt til et demokratisk vedtak fra eget kommunestyre og ser på det som alvorlig. Som konsekvens har vi trukket oss fra samarbeidsavtalen med Høyre.
Vi ber om en redegjørelse fra ordfører ang hans opptreden der han gikk imot kommunestyret og kommunestyrets enstemmige vedtak i saka. Når kommunestyret har fattet vedtak, forventer vi at ordføreren er lojal mot vedtaket. Hvorfor har ikke ordføreren lojalt fulgt opp vedtaket fra kommunestyret i Tranøy? Ordfører skal forholde seg lojal til kommunestyrets vedtak.

Varaordfører Birgit Andreassen SP
Leder i OKO Arnt-Einar Nilsen SP