Framdrift vedr ladestasjon på Eidet

Av | 27. november 2022


Ishavskraft søke no Senja kommune om lov til installasjon av «inntil 2 hurtiglader, 1 stk normallader med to uttak, et Strøm uttak for campingbil og 1 fordelingstavle», -ved Joker på Stonglandseidet.
Plasseringa blir nærmere Fv 8600 enn ka «Lov om veier §29 og §30» henvise til. Ishavskraft har i sin søknad to alternative plasseringe. Første plassering kan komme i konflikt med siktsona, og dem ønske svar om denne plasseringen kan benyttes.

Brevet e litt langt, – folk med særlig interesse kan lese det her:

Søknad om dispensasjon til plassering av Ladestasjon.
Søknad sendes inn på vegne av Org.nr. 979 139 268
Det søkes om dispensasjon fra Lov om veier §29 og §30 for plassering av fordelingstavle og elbilladere nærmere FV 8600 enn anvist regulert byggegrense.
Søknaden gjelder installasjon av inntil 2 hurtiglader, 1 stk normallader med to uttak, et Strøm uttak for campingbil og 1 fordelingstavle. Ladestasjonen er kvalifisert for finansiering gjennom Enova sitt program for Elbil lading. Plassering av ladeanlegget blir innenfor gårds- og bruks-nummer 216/207 i Senja Kommune, men nærmere Fv 8600 enn hva «Lov om veier §29 og §30» henviser til. Området hvor ladestasjon er tenkt plassert er i dag regulert til parkeringsområde.
Våre tidligere ladeanlegg samt ladeanlegg av denne typen for øvrig er vurdert som tiltak omfattet av §20-5 i Plan og Bygningsloven. Det er i samsvar med Rundskriv fra KMD med titt. «H-4/2021 Etablering av ladepunkter for elkjøretøy-mv.». KMD beskriver ladeanlegg for elbil som en naturlig del av trafikk- og parkeringsanlegg og således innenfor formålet. Det konkluderes i nevnte rundskriv med: «Kommunen har anledning til å unnta tiltak som større ladestasjoner etter pbl. § 20-5 bokstav g, dersom tiltaket etter en konkret vurdering ikke er mer omfattende enn de tiltakene som eksplisitt er unntatt etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1»
Skissert plassering er vurdert og plassert i henhold til ønske fra Grunneier Eidet Eigedom AS, og omforent i leieavtale for areal med 10 års leieperiode. Anlegget anses som viktig teknisk infrastruktur. Ladestasjonens omfang og størrelse er beskjeden, og plassering blir på allerede opparbeidet parkeringsareal. Tiltaket gir ingen endret avkjørsel og heller ingen utfordringer med trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Vi har i vår søknad to alternative plasseringer på aktuell tomt. Første plassering kan komme i konflikt med siktsoner, og vi ønsker her svar om denne plasseringen kan benyttes. Plasseringen fremkommer som blå figur i vedlegg Alternativ plassering.
Hvis første plassering ikke kan benyttes søkes det om å benytte plassering i vedlegg plassering alt. 1. Denne plasseringen gir en mindre god utnyttelse av parkeringsarealet, men er ikke i konflikt med siktsoner.
Vi understreker at tiltaket i denne sammenhengen innebærer: graving av trase for kabler, etablering av ladestasjoner på parkeringsområde, etablering av 1 stk. lyspunkt, montering av leskur for beskyttelse fra vær og vind (se vedlagte beskrivelse fra leverandør) og fordelingstavle.