Stor motstand mot fritidsbebyggelse på Silsandholmen

Av | 8. november 2022


JK ARKITEKTKONTOR AS har henvendt seg til Senja kommune med spørsmål om videre saksgang i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av fritidsbolig på Silsandholmen i Dragøya.
Svaret fra Faggruppe plan- og byggesake e at saka legges frem for politisk behandling i UFS (Utvalg for samfunnsutvikling), der første mulige utvalgsmøte e den 17.11.22. Utvalgsleder avgjør hvilke saker som skal behandles i møtet, og hvilke som eventuelt må vente.

Saka har vore ute på høring, og de mest relevante innspill kjem her:

Fra Senja kommune v/landbruk og miljø
Ut fra en samlet vurdering av virkningene en dispensasjon vil ha for friluftsliv, almen ferdsel og viktige naturverdier jf. naturmangfoldloven §§ 8-12 anbefaler Senja kommune v/landbruk og miljø at det ikke gis dispensasjon for bygging av fritidsbolig på Silsandholmen gbnr. 214/33. Tiltaket vurderes i vesentlig grad å sette til side prioriterte formål i LNFR-formål i kommuneplanens arealdel ID 20191927 og byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø.

Fra Fylkeskommunen:
Merknader fra naboer viser at tiltaket vil gi merkbart negative konsekvenser for omgivelsene, i motsetning til hva søker selv angir i vedlagt søknadsbrev. Her beskrives området som et mye brukt nærturområde for aktiviteter som bading, turgåing, fisking, lek for barn, m.m.
Ut fra en vurdering av konkrete lokale forhold, jf. statlig planretningslinje, kan vi ikke se at oppføring av fritidsbolig her er en kurant sak. Slik fylkeskommunen oppfatter saken er det klart større ulemper ved tiltaket enn fordeler, og viktige hensyn som strandsonevern, friluftsinteresser dispensasjon for bygging av hytte på Hamnaholmen/Silsandholmen.
Fylkeskommunen vil sterkt fraråde at det gis dispensasjon for bygging av hytte på Hamnaholmen/Silsandholmen.

Fra Statsforvalter:
Statsforvalteren går imot etablering av fritidsbolig med tilhørende tiltak som omsøkt med bakgrunn hensyn som gjør seg gjeldende i 100-metersbeltet, særlig friluftsliv og landskapshensyn. Vi mener det er av avgjørende betydning at allmenhetens interesser ivaretas i området i tråd med gjeldende plan og formål. Statsforvalteren vil vurdere å klage på vedtaket dersom søknaden om dispensasjon blir innvilget.

Vi omtalte først saka her i Budstikka 19. april iår