Rådmannen anbefale tre legekontor i kommunen istedetfor dagens to

Av | 23. november 2021

Senja kommune har idag to legekontor, på Finnsnes og på Silsand.
– Legegruppa i Senja kommune mener at størrelsen på antall fastleger på legekontor har stor betydning for om kommunen er konkurransedyktige på nyrekruttering og fremtidig stabil legedekning. Legegruppa mener at fremtidig legekontor bør planlegg med inntil 8 fastlegehjemler, skriv rådmannen i ei utredning til kommunestyret.
Han forslår flg.:
– Senja kommunestyre vedtar at det skal arbeides for å få et tredje legekontor, samlokalisert med andre helsetjenester.

Han skriv videre:
– Et nytt legekontoret i Senja kommune kan samlokaliseres i et helsehus med flere helsetjenester slik DMS er i dag, men det anbefales at de ulike helsetjenestene har separate innganger og egen resepsjon og andre støttefunksjoner. (..) Det anbefales at fremtidig legekontor i Senja kommune tar høyde for inntil 8 fastlege hjemler noe som vil ivaretar et robust fagmiljø og en effektiv pasientflyt. I tillegg må det tas høyde for plass til LIS1lege, legestudent og kontorfasiliteter til avdelingsleder og ambulerende kreft og diabetessykepleier. (..) Er det ønskelig for Senja kommune og eie fremfor å leie på Troms kraft for Silsand legekontor anbefales det at det planlegges eget legekontor for denne driften. Samdriften utover 8 fastlegehjemler mener rådmannen er uhensiktsmessig i forhold til effektiv pasientflyt og optimalt fagnettverk.
Basert på erfaring fra Finnsnes legekontor med 17 fastleger anbefaler det at det i framtiden planlegges for 3 legekontor istedenfor 2 store legekontor.

I flg rådmannen omtales legekontoret på Finnsnes som «Norges største legekontor».