Stort overforbruk, «full brems i aktivitet ut året for å minimere merforbruk»

Av | 29. oktober 2020

Tertialrapport nr. 2 fra rådmannen i Senja kommune vise betydelige avvik på fleire områda:

– Bak resultatprognosene ligger utfordringer avdekt knyttet til dagens aktivtetsnivå som ikke er tilpasset de inntekter Senja kommune har til disposisjon for 2020. Flere forhold ligger til grunn for de utfordringer som ligger framover, både knyttet til hendelser ila. 2020 men også et inngående aktivitetsnivå fra 2019 som lå betydelig over forutsatt. Bl.a. er aktivitetsnivå innenfor Helse og Omsorg betydelig over forutsatt nivå, og medfører potensielt stort negativt avvik.

Dette e tallan innafor rammeområdan (tall uten minus e meirforbruk):

10 Politikk/strategisk ledelse 500.000
20 Oppvekst og kultur -1.400.000
30 Helse og omsorg 33.000.000
40 Samfunnsutvikling 10.000.000
50 Stab/støtte 2.000.000
80 Frie inntekter/finans/pensjon -15.800.000

Sum avvik virksomhetsområder (merforbruk) 28.300.000

Som vi ser e det kun innafor «Oppvekst og kultur» det e brukt mindre penga enn budsjettert.

Konklusjonen blir derved, – forma i byråkratisk tekst:
-Avvik vist over i tabell er i en størrelsesorden hvor disse ikke kan dekkes inn gitt dagens ramme. Et merforbruk for året vil etter ny regnskapsforskrift medføre at disposisjonsfond reduseres tilsvarende merforbruk ifm. regnskapsavslutningen. Med dette som bakgrunn er summen av iverksatte tiltak lik full brems i aktivitet ut året for å minimere merforbruk.