Kommunestyret: Pause no, dette e sagt sia forrige oppdatering:

Av | 18. desember 2018

Rune Eriksen:
Mitt ståsted er kjent, – eg jobbe i oppdrettsnæringa.
Veldig mykkje informasjon å sette seg inn i på kort varsel.
Planen omhandler aller mest områder på land. Hvilke konsekvensa får arelaplanen i LNFR-områdene?
Men viktig at det e våres plikt å tilrettelegge for næringsvirksomhet.

Knut Johnsen:
Ka som e rett og galt vedr de to oppdrettsområdan e ikkje godt å sei.
Minne om at dette kommunestyret vedtok den arealplan vi har.
Slik som den er idag, må alle søke dispensjon om så for å bygge veranda.
Ekspertisen sei at det tar to år å få bunnforholdan tilbake igjen etter oppdrettsaktivitet, og at fôrresta ikkje spres lengre unna et anlegg enn 500 meter.
Har tiltru til at næringa har interesse av å ta hensyn til miljøet rundt seg.
Pengene fra havbruksfondet e viktig for oss.
Påstås at oppdrett ødelegg for f.eks. auar, – aldri vore så mykkje auar i Solbergfjorden som iår.
Men vi må se på det som skjer på landjorda.
Spredt boligbygging, – dersom innafor visse størrelser trengs ikkje å søke lenger.
Reindrifta,- forsiktig ka man sei. Men vanskelig å få til ny aktivitet fordi heile kommunene er reindriftsområde.
Bygging i boligfelt går greit, men alt anna er svært vanskelig.
Syns at reindrifta og Sametinget burde utvise større skjønn. Reindrifta i Tranøy e kun tilleggsnæring idag.
Kjerneområde for landbruk: Dersom du ønske å bygge hytte i et landbruksområde, e det stort sett umulig, sjøl om området e uproduktiv mark. Det stanses av fylkesmannen.
Vi må se på andre dela av planen enn den som gjeld oppdrett.
Men vi må passe på at ikkje oppdrettet utvikle anleggstypa som ikkje lenger ligg i Tranøy.

Silje Grotle Nilssen:
Kunnskapsgrunnlaget: Vi har mangelfull kunnskap om på virkninga av lusbehandling. Eksisteranes kunnskap e basert på laborieforsøk.

Knut Johnsen:
Vi ga beskjed til administrasjonen: Ikkje bruk energi på ny lokalitet på Hofsøybukta. Dette kjem vi tilbake til i Kystplanen.

Gunnar Torgesen:
«Tilfeldig innhenting informasjon» må vi godta.
Eg kjenne havet. Det e ikkje fisk utfor Skrolsvika, – der e ikkje oppdrett der.
Ikkje skyld på oppdrettsnæringa.

Einar Svendsby:
Min stemmegiving: for meg utgjør havbruksnæringa ei muligheit for vekst og nye arbeidsplassa.
Skape vi arbeidsplassa innafor næring, skape vi busetting.
Dersom vi velge bort muligheita i havbruksnæringa, blir det vanskelig.
Eg e interessert i et kompromiss. Men stemme i utgangspunktet for innstillinga slik den foreligger.

Audun Sivertsen:
Oppklarte endel spørsmål om avsatte områda i planen.

Rådmannen:
Planen gjeld fram til ny kommune. Men nytt kommunstyre vil prolongere den som kommunedelplan.

Knut Johnsen:
Det ligg innsigelse til planen.
Mitt forslag: Vi må ta opp korfør Sametinget har innsigelsa, f.eks. til Frovågneset og Hyttekroa.
Endel profesjonskampa foregår. Må ta en runde og avklare rollen som reindrifta og Sametinget har, samt Fylkesmannens innvendinge mot bygging på uproduktivt jordsbruksareal.

Herbjørg Valvåg:
Frovågneset: I utganspunktet ikkje bygge der. Beiteområde for sau, samt rødlistearter.

Knut Johnsen:
Frovågneset: Konsekvensutredninga va full av feil. Finns ikkje registrerte rødlistearta. Finns ikkje plantefelt. Dårlige beiteområda for sau og rein.