Flytta ikkje «heim» tidsnok, – måtte søke konsesjon

Av | 5. desember 2018

En gårdeiar på Sør-Senja flytta ikkje heim til gården han arva innafor fristen som gjeld for konsesjonsfri overdragelse på grunn av slektskapsforhold.
Han blei av kommunen pålagt å søke konsesjon på grunn av dette. Det har han gjort, og opplyse i søknaden at han har tenkt å flytte heim til farsgården når han pesnjonere seg i 2026. I mellomtida e bolighuset leid ut til fast boligformål, og jorda e leid ut og dyrkes av en aktiv gårdbruker.

Boplikten for eiendomma som har meir enn 35 dekar full- og overflatedyrka jord, eller over 500 dekar produktiv skog, – skal ivareta at ikkje eiendomma av denne størrelse blir ståanes ubebodd eller brukt til fritidseiendom. Gården det gjeld passere begge disse grensen.

Utvalg for Plan, Næring og drift skal behandle saka idag. Dersom innstillinga til vedtak går gjennom, ordne det seg.
Innstillinga går ut på at eiarn får innvilga konsesjon. Som betingelse settes at jorda må leies ut i minst 10 år, at huset må leies ut kontinuerlig til leietaker som e folkeregistrert på eiendommen, og at vedkommende bosette seg der i løpet av 2026.